Com treballem

Una primera valoració exhaustiva és clau per conèixer les necessitats i prioritats de la persona i poder elaborar així una intervenció eficaç i personalitzada. Després, el seguiment continu i l'avaluació de resultats, ens ajudarà a perfilar el tractament.
Equip Neurocentre

Per tal de poder planificar una intervenció adequada, ens cal detectar les necessitats, prioritats i expectatives de la persona. És essencial per a nosaltres la informació que ens facilita tant el pacient com l’entorn familiar. Això ens ajuda a partir d’una visió àmplia de la situació.

La valoració la fem mitjançant una entrevista amb la qual recollim dades personals, de diagnòstic, d’habilitats, capacitats i limitacions, d’estat anímic, d’hàbits i ús de productes de suport i també de funcionalitat de l’habitatge. Aquesta valoració ens determina el tractament integral més adequat per a cada pacient.

A Neurocentre oferim una intervenció específica en funció de les necessitats de cadascú.

Un pacient adult amb lesió neurològica pot necessitar rehabilitació motora a través de la Fisioteràpia Neurològica d’Adults, millora de la mobilitat i reducció del dolor gràcies a l’Osteopatia Estructural, restabliment del funcionament respiratori mitjançant l’Osteopatia Mètode Poyet), o bé poder guanyar autonomia a la vida diària amb la Teràpia Ocupacional.

Si, a causa de la lesió, el pacient requereix intervenció en Neuropsicologia o Logopèdia, a Neurocentre també oferim aquests serveis de forma externa.

Sessió a sessió, l’equip de Neurocentre anem valorant l’evolució de cada persona i analitzant periòdicament si s’ajusta als objectius per poder incloure, si s’escau, les modificacions pertinents.

També una alteració de la situació d’inici comporta una valoració i un replantejament, si cal, del tractament, que es fa conjuntament amb el pacient i l’entorn familiar.