LES NOSTRES ESPECIALITATS

Fisioterapia
La fisioteràpia és l'activitat principal del centre. Amb aquesta es realitza la major part dels tractaments rehabilitadors, sempre atenent a l'especificitat de cada pacient. Pensem que qualsevol malaltia neurològica té un professional rehabilitador de referència i en aquest cas, els fisioterapeutes exercim aquestes funcions. Treballem la fisioteràpia en el seu més ampli espectre, principalment la fisioteràpia rehabilitadora.

Osteopatia
Després d’una lesió o malaltia neurològica, es veu alterat el moviment respiratori primari (MRP) de les estructures del cos i això en disminueix la seva funció. L’osteopatia realitza maniobres suaus i dirigides a diferents parts del cos, que recuperen la fluïdesa entre les parts del cos i conseqüentment l’harmonia del mateix, englobant la part estructural (ossos) i la visceral i que per tant, ens dóna un treball integral dins el procés de neurorehabilitació. L’osteopatia energètica informacional (o mètode Poyet) està basada en el moviment respiratori primari (MRP) i en la osteopatia cranio-sacral de Sutherland, amb un enfocament completament global. Aquest mètode treballa amb maniobres molt suaus i dirigides per la intencionalitat. La seva finalitat és doncs, restablir el funcionament del MRP de cada estructura corporal i de la seva circulació fluídica.

Osteopatia_estructural

És una teràpia manipulativa dedicada al restabliment muscul-esqueletic i la postura, tractant les disfuncions d'hipermobilitat o hipomobilitat que es poden trobar a la columna vertebral, articulacions, sistema nerviós, sistema muscular, vísceres o crani, amb la finalitat d’alleugerir el dolor, millorar la mobilitat i restablir de manera efectiva la salut general. L'Osteopatia Estructural en Neuro és una teràpia manual que utilitza els ossos del crani i columna com a referència de l’estat de salut del cos. Utilitzant moviments suaus per aportar una correcta mobilitat dels ossos, músculs, teixits i membranes. Evitant edemes, adherències i dolor, normalitzar així el cos físic.

terapia_ocupacional
  La Teràpia Ocupacional és la disciplina que, partint de les capacitat i les preferències individuals, busca les eines adequades per tal de millorar i/o mantenir l'autonomia i la independència en els activitats de la vida diària. Així, la Teràpia Ocupacional és útil en la rehabilitació funcional de les extremitats (sobretot superiors) en casos de lesió neurològica, però també ofereix pautes i estratègies per fer més fàcils les tasques del vestir, l'alimentació, la higiene o el descans, entre d'altres, sempre tenint en compte allò que preocupa la persona. El Terapeuta ocupacional té els coneixaments per poder assessorar sobre diferents productes de suport, com són les òrtesis (fèrules) o els sistemes de desplaçament (cadires de rodes, caminadors), així com també sobre com adaptar l'habitatge a fi i efecte de fer-lo més funcional.

logopedia
La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El logopeda és el professional especialitzat en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal, oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l'ús de llenguatge.

psicologia

La Neuropsicologia és la disciplina de la psicologia que estudia la relació entre la funció cerebral i la conducta o comportament. Aquesta estudia els efectes que una lesió, dany o funcionament anòmal en les estructures del sistema nerviós central causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament individual. Els efectes o dèficits poden ser provocats per traumatismes craneoencefàlics (TCE), accidents vasculars cerebrals o ictus (AVC), tumors cerebrals, malalties neurodegeneratives (com per exemple: Alzheimer,esclerosi múltiple, Parkinson, etc.) o malalties del desenvolupament (epilèpsia, paràlisi cerebral, trastorn per dèficit d'atenció/hiperactivitat (TDAH), etc.).